O nás

História

Inšpirátorkou vzniku klubu bola Mária Hnidková, ktorá sa tejto technike venuje od roku 1987. Pretože sa v Žiline objavil veľký záujem  o paličkovanú čipku, začala viesť kurzy paličkovanej čipky pre začiatočníčky v spolku Živena. Od roku 1997 sa stala majsterkou odborného výcviku na SOU odevnom a textilnom v Žiline, kde učila žiačky tomuto krásnemu remeslu. K založeniu klubu ju podnietili jej absolventky kurzov v Živene Jarmila Volfová, Eva Mikulíková, Jana Janíková a Alexandra Sopúšková. Začiatkom roku 1999 na pôde Regionálneho osvetového strediska v Žilina s metodičkou Dagmar Gurovou, pripravili projekt Klubu paličkovanej čipky. S podporou Regionálneho osvetového strediska v Žiline a jej riaditeľky PhDr. Soni Řehákovej bola zahájená činnosť klubu.

14. septembra 1999 sa nadšenkyne pre paličkovanú čipku zišli na svojom prvom pracovnom stretnutí. Členkami klubu sa stali Katarína Búranová, Mária Hnidková, Iveta Homolová, Jana Janíková, Martina Lapšová, Linda Modrianska, Lýdia Pekariková, Alexandra Sopúšková, Jana Šindlerová, Jarmila Volfová. Prvou vedúcou klubu sa stala Katarína Búranová. Po roku jej pôsobenia vo vedení klubu ju vystriedala Mária Hnidková, ktorá úspešne viedla klub 11 rokov. Od  septembra 2011 je vedúcou klubu Helena Janotová.

Počas celej existencie klubu sa členky pravidelne stretávajú v Makovickom dome každý druhý utorok v mesiaci. V poslednom období ku klubovým stretnutiam pribudli aj mesačné sobotňajšie tvorivé dielne, ktoré spravidla sa konajú v tom týždni, keď je aj stretnutie klubové stretnutie. Poslaním a úlohou klubu je prehlbovanie poznatkov z oblasti tvorby paličkovanej čipky, tvorivá konfrontácia čipkárok, zbieranie a výmena informácií súvisiacich s činnosťou klubu, ale i iných klubov na Slovensku a vo svete. Prostredníctvom klubovej činnosti sa darí členkám klubu spoznávať regionálne varianty čipiek, kreovať vlastné výtvarné predlohy, zúčastňovať sa miestnych, celoslovenských a zahraničných výstav, čipkárskych súťaží a pod.

Pod vedením zručných čipkárok sa konajú kurzy paličkovanej čipky, o ktoré je veľký záujem najmä medzi staršou strednou generáciou. Prostredníctvom kurzov sa vychovávajú budúce členky klubu. Od vzniku klubu sa na jeho činnosti podieľalo viac ako 50 čipkárok. V súčasnosti je aktívnych okolo 20 členiek.

Pretože na Slovensku funguje množstvo klubov paličkovanej čipky a majú vlastné pomenovanie, tak aj KPČ pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline prijal meno Gracia, ktoré vystihuje to, čo má v sebe paličkovaná čipka zakomponované, teda pôvab, eleganciu a čaro.

Výstavy, festivaly a súťaže
Klubová činnosť je veľmi pestrá a zaujímavá. Členky klubu sa zúčastňujú svojimi originálnymi prácami na miestnych, celoslovenských a medzinárodných výstavách. Pravidelne sa zúčastňujú Medzinárodného stretnutia čipkárok na Valašských čipkárskych a remeselných troch vo Valašskom Meziříčí.

V roku 2004 viaceré členky klubu sa zúčastnili kongresu OIDFA v Prahe spojeného s množstvom zaujímavých výstav. Kongresy OIDFA sa konajú každé dva roky, vždy v inej krajine. V roku 2008 sa kongres konal v Holandsku, kde bola vyhlásená súťažná téma Kabelky. Členky klubu využili túto možnosť a svojimi prácami sa na nej zúčastnili Katarína Búranová, Mária Hnidková, Lýdia Pekaríková, Anna Rástočná, Anna Rendeková, Alexandra Sopúšková, Zita Tabačková.

Festival Čipka v Honte vyhlasuje aj súťaž zameranú na uplatnenie čipky z tejto oblasti na určenú tému. V roku 2006 na tému O najkrajší ručníčok získala l. miesto Katarína Búranová. V roku 2007 bola vyhlásená téma Strom. Alexandra Sopúšková na nej získala 3. miesto. V roku 2008 na tému Sedemdesiat sukien mala, bola udelené čestné uznanie za návrh a realizáciu Márii Hnidkovej. V roku 2010 na tému Vtáčik – letáčik získala 2. miesto Mária Hnidková a uznanie za mnoho párovú čipku Helena Janotová. V roku 2011 bola vyhlásená téma Najkrajší obrúsok. 1. cenu si prevzala Katarína Búranová.

Práce členiek klubu sú oceňované aj na mnohých iných súťažiach. Na neprofesionálnom súťažnom podujatí Textilná tvorba v Novej Bani (2005) Mária Hnidková v kategórii dekoratívne predmety získala na1. cenu. 3. cena pripadla Anne Rástočnej, vtedy ešte len začínajúcej čipkárke. Na celoštátnej súťažnej výstave tradičnej umeleckej tvorivosti Tvorivé záujmy človeka 2008, ktoré usporiadalo Liptovské múzeum v Ružomberku získali ocenenia hneď tri naše členky: Katarína Búranová, Mária Hnidková a  Anna Rendeková.

V súťaži dizajnu orientovaného na remeslo ktoré vyhlasuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave Kruhy na vode 2006, postúpili na práce Márie Hnidkovej a Katarína Búranovej, ktorá dosiahla uznanie za štólu s paličkovanou čipkou.
Veľmi dôležité pre propagáciu činnosti klubu sú výstavy, ktoré sa konajú pri príležitosti veľkonočných a vianočných sviatkov v Makovického dome, ale aj i iných mestách doma a v blízkom zahraničí.

Na Žilinských staromestských slávnostiach máva klub tradične svoju prezentáciu, a to nielen vlastných artefaktov, ale aj praktických ukážok tejto znovu objavenej techniky.